Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής

epanek

 Αναρτήθηκε μόλις το Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής & η Υπεύθυνη Δήλωση Ανάληψης Ευθύνης Υποβολής Προτάσεων για την Δράση:«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Βρείτε τα σχετικά αρχεία στο link 

  

 

Ξεκινούν οι υποβολές για την «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

epanek

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι ξεκινάει σήμερα Πέμπτη 07.04.2016 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ‪‎ΕΣΠΑ‬ 2014-2020

Δείτε αναλυτικά εδώ

 

  

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)"

eteΞεκίνησε  29/3/2016, 12μμ, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.Η περίοδος υποβολής διαρκεί από 29/3/2016 έως και 17/5/2016.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου http://www.ependyseis.gr/ και δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Ο τρόπος αξιολόγησης που έχει οριστεί καθιστά την υποβολή προτάσεων αδιάβλητη, απλή και ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης, η οποία υλοποιείται σε έναν κύκλο, είναι αυξημένος κατά 20 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, φτάνοντας συνολικά στα 70 εκατ. ευρώ, με σκοπό την άμεση στήριξη της νέας τουριστικής περιόδου.Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 11/2/2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

 {/slider}

 Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται σε 50%, για διάστημα έως 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται Υφιστάμενες & Νέες (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2015) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 άτομα απασχολούμενου προσωπικού) που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα του Τουρισμού (να διαθέτουν έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ πριν από την 31/12/2015) και να απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία ή διετία ή έτος (κατά περίπτωση) τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

 

 Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

1. Ανέγερση κτιρίου.

2. Κτιριακές εργασίες διαμόρφωσης/διαρρύθμισης χώρων & εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

3. Μηχανολογικός & λοιπός εξοπλισμός.

4. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός.

5. Τεχνολογικός εξοπλισμός (Η/Υ, laptop, server κλπ).

6. Εξοπλισμός για την εξοικονόμηση ενέργειας & προστασίας περιβάλλοντος.

7. Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης (Έως max 15.000€).

8. Λογισμικό & Υπηρεσίες λογισμικού (Έως max 20.000€).

9. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (Έως max 3.000€/διαχειριστικό σύστημα).

10. Προβολή - Προώθηση σε επαγγελματικές εκθέσεις του εσωτερικού (Έως max 3.000€/έκθεση).

11. Προβολή - Προώθηση σε επαγγελματικές εκθέσεις του εξωτερικού (Έως max 6.000€/έκθεση).

12. Κατασκευή ιστοσελίδας ή αναβάθμιση υφιστάμενης ιστοσελίδας (Έως max 2.500€).

13. Αμοιβές Συμβούλων (Έως max 2.500€).

14. Άυλες μελέτες/έρευνες αγοράς (Έως max 5.000€).

15. Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού (Έως max 40% της επένδυσης και μέχρι συνολικά 24.000€).


 

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα κυμαίνεται μεταξύ 15.000€-150.000€ ανάλογα και με τον κύκλο εργασιών (Τζίρος) της επιχείρησης του έτους 2015, (π.χ. αν ο τζίρος της επιχείρησης για το έτος 2015 είναι 50.000€ τότε η εν λόγω επιχείρηση έχει το δικαίωμα να υλοποιήσει επένδυση έως 50.000€).

 


Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται από 40% έως 50% της επένδυσης (ανάλογα με το αν θα ενσωματωθεί δαπάνη προσωπικού ή όχι στην επένδυση) και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.


Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον στο 30% της επένδυσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης.


Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε €70 εκατ.


Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 29/3/2016 - 17/5/2016 σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, ήτοι η 11/2/2016.

Η enverse, προσανατολισμένη στη τρέχουσα οικονομική κρίση και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, έχει προσαρμόσει την Τιμολογιακή της πολιτική αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης ως εξής:

Κόστος εκπόνησης φακέλου: 550€+ΦΠΑ 23%

*Το κόστος εκπόνησης φακέλου των 550€ είναι επιδοτούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος (επιλέξιμη δαπάνη) και επιστρέφεται στον δικαιούχο από το πρόγραμμα σε περίπτωση έγκρισης.

  

 

Προκηρύχτηκε την 11/02/2016 το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

EP-NEΠροκηρύχτηκε την 11/02/2016 το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €120 εκατ.

Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (έως 60.000€) ανέργων ή φυσικών προσώπων, άνω των 25 ετών (με ημερομηνία γέννησης πριν την 1.1.1991) οι οποίοι θα δώσουν έμφαση στην υλοποίηση καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων σε συγκεκριμένους τομείς.

 

Στόχος του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της χρηματοδότησης καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 50 εργαζομένων) σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.


Το Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης, για διάστημα έως 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.


Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται φυσικά πρόσωπαή ενώσεις αυτών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι:

 • Άνεργοι με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος και πρόκειται να ιδρύσουν νέα καινοτόμα επιχείρηση με μια από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Συναιτεριστική επιχείρηση καθώς και Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4019/2011

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι υποψήφιοι επενδυτές είναι:

 • Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να κάνουν έναρξη της νέας καινοτόμας επιχείρησης στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και έπειτα.
 • Η έναρξη της καινοτόμας δραστηριότητας θα γίνει μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι θα διατηρηθούν καθ'όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
 • Για τους ατομικούς επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών δεν είναι επιλέξιμοι όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα πάνω από το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών τους για το φορολογικό έτος 2015.
 • Οι δικαιούχοι του προγράμματος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα σε περίπτωση όπου έχουν ενταχθεί από την 1/1/2012 και μετά σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (πλην προγραμμάτων κατάρτισης) με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία.
 • Επιτρέπονται συνεργασίες μεταξύ ανέργων και ατομικών επιχειρηματιών στο πλαίσιο του προγράμματος της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέας καινοτόμας επιχείρησης.
 • Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι είτε σύζηγοι είτε συγγενείς Α' ή Β' βαθμού.

Αναλυτικότερα, οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:

 • Αγροδιατροφή.
 • Ενέργεια.
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες.
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 • Περιβάλλον.
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Υγεία-Φάρμακα.
 • Υλικά-Κατασκευές.


Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

1. Επαγγελματικός εξοπλισμός (Έως 40% της επένδυσης).

2. Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου επιχείρησης (Έως 5.000€).

3. Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δαπάνες θέρμανσης, κοινόχρηστα, έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων) (Έως 60% της επένδυσης).

4. Ασφαλιστικές εισφορές (Έως 30% της επένδυσης).

5. Δαπάνες προβολής-προώθησης, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (Έως 15% της επένδυσης).

6. Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ) (Έως 12.000€/θέση εργασίας/Έως 24.000€).

7. Αμοιβές τρίτων (πχ. σύμβουλος, λογιστής, δικηγόρος, σεμινάρια κατάρτισης κλπ) (Έως 8% της επένδυσης).

8. Αποσβέσεις παγίων (Έως 30% της επένδυσης).

9. Κατασκευή ιστοσελίδας (Έως 2.000€ και μέχρι 10% της επένδυσης).

10. Αναλώσιμα γραφείου (Έως 15% της επένδυσης).

11. Κατασκευή ιστοσελίδας (Έως 2.000€).

12. Δαπάνες  βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας (Έως 20% της επένδυσης).

*Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό ή/και για την διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου της επιχείρησης, θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

*Σημειώνεται ότι, το κόστος ενοικίου και πρόσληψης προσωπικού δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες στη περίπτωση όπου ο μισθωτής/εργαζόμενος αντίστοιχα είναι συγγενής Α ή Β βαθμού.

 

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται από 15.000€ έως 60.000€.


Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε €120 εκατ. (θα προκηρυχθούν 2 κύκλοι των €48 εκ. για το 2015 & €72 εκ. 2016 αντίστοιχα). Ειδικότερα:

 • A κύκλος υποβολής προτάσεων από 17/3/2016-27/4/2016: €72 εκατ. (60% του συνολικού προϋπολογισμού).
 • Β κύκλος υποβολής προτάσεων (Β' Εξάμηνο 2016) : €48 εκατ. (40% του συνολικού προϋπολογισμού)

Οι επενδυτικές προτάσεις του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 17/3/2016 - 27/4/2016 σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό σύστημα.

Η enverse, προσανατολισμένη στη τρέχουσα οικονομική κρίση και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, έχει προσαρμόσει την Τιμολογιακή της πολιτική αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης ως εξής:

Κόστος εκπόνησης φακέλου: 450€+ΦΠΑ 23%

*Το κόστος εκπόνησης φακέλου των 450€ είναι επιδοτούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος (επιλέξιμη δαπάνη) και επιστρέφεται στον δικαιούχο από το πρόγραμμα σε περίπτωση έγκρισης.

Προκηρύχτηκε την 11/02/2016 το πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

EP---AMMEΠροκηρύχτηκε την 11/02/2016 το πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €130 εκατ.

Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με έως 50% επιδότηση (και έως 200.000€) υφιστάμενων & νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2015) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της Οικονομίας.


Στόχος του Προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές

Το Πρόγραμμα  του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται σε 50%, για διάστημα 12-24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.


Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται Υφιστάμενες (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2015) πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (έως 50 άτομα απασχολούμενου προσωπικού) που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά τους παρακάτω τομείς της οικονομίας:

 1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων.
 2. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).
 3. Υλικά / Κατασκευές.
 4. Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 5. Ενέργεια.
 6. Περιβάλλον.
 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ.
 8. Υγεία.

*Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η επιχείρηση να διαθέτει μέχρι την 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και να διαθέτει κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

1. Ανέγερση κτιρίου (έως max 40% επί της επένδυσης).

2. Κτιριακές εργασίες διαμόρφωσης/διαρρύθμισης χώρων & εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (έως max 40% επί της επένδυσης).

3. Κτιριακές εργασίες για την εξοικονόμηση ενέργειας & προστασίας περιβάλλοντος (έως max 40% επί της επένδυσης).

4. Μηχανολογικός & λοιπός εξοπλισμός (έως max 90% επί της επένδυσης).

5. Δαπάνες μετεγκατάστασης επιχειρήσεων (έως max 90% επί της επένδυσης).

6. Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης (έως max 15.000€).

7. Τεχνολογικός εξοπλισμός (Η/Υ, laptop, server κλπ) και λογισμικό (έως max 90% επί της επένδυσης).

8. Εξοπλισμός για την εξοικονόμηση ενέργειας & προστασίας περιβάλλοντος (έως max 90% επί της επένδυσης).

9. Έπιπλα γραφείου (έως max 10% της κατηγορίας Μηχανήματα-Εξοπλισμός).

10. Πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας (έως max 5.000€/διαχειριστικό σύστημα).

11. Προβολή - Προώθηση σε διεθνείς εκθέσεις ή επαγγελματικές εκθέσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση συμμετέχει για πρώτη φορά.

12. Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού (έως max 5.000€).

13. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή (έως max 5.000€).

14. Σχεδιασμός λογοτύπου & εταιρικής ταυτότητας (έως max 5.000€).

15. Κατασκευή ιστοσελίδας ή αναβάθμιση υφιστάμενης ιστοσελίδας (έως max 2.500€).

16. Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής/επαγγελματικής δικτύωσης (έως max 5.000€).

17. Δαπάνες κατοχύρωσης πατεντών & ευρεσιτεχνιών.

18. Αμοιβές Συμβούλων (έως max 6.000€).

19. Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού (έως max 40% της επένδυσης και μέχρι συνολικά 24.000€).


Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα κυμαίνεται μεταξύ 15.000€-200.000€ ανάλογα και με τον κύκλο εργασιών (Τζίρος) της επιχείρησης του έτους 2015. (π.χ. αν ο τζίρος της επιχείρησης για το έτος 2015 είναι 50.000€ τότε η εν λόγω επιχείρηση έχει το δικαίωμα να υλοποιήσει επένδυση έως 50.000€)


Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται από 40% έως 50% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.


Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον στο 30% της επένδυσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης.


Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε €130 εκατ. (θα προκηρυχθούν 2 κύκλοι €78 εκ. για το Α' εξάμηνο 2016 & €52 εκ. για το Β' εξάμηνο 2016 αντίστοιχα). Ειδικότερα:

 • A κύκλος υποβολή προτάσεων από 7/4/2016 - 20/5/2016: €78 εκατ. (60% του συνολικού προϋπολογισμού).
 • Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο Β' Εξάμηνο 2016: €52 εκατ. (40% του συνολικού προϋπολογισμού).


Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 7/4/2016 - 20/5/2016 σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, ήτοι η 11/2/2016.


Η enverse, προσανατολισμένη στη τρέχουσα οικονομική κρίση και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, έχει προσαρμόσει την Τιμολογιακή της πολιτική αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης ως εξής:

Κόστος εκπόνησης φακέλου: 550€+ΦΠΑ 23%

*Το κόστος εκπόνησης φακέλου των 550€ είναι επιδοτούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος (επιλέξιμη δαπάνη) και επιστρέφεται στον δικαιούχο από το πρόγραμμα σε περίπτωση έγκρισης.

Προκηρύχτηκε την 11/02/2016 το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

businesswomanΠροκηρύχτηκε την 11/02/2016 το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €50 εκατ.

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (από 5.000€ έως 25.000€) πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.


Στόχος του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της χρηματοδότησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

 


Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης, για διάστημα έως 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι:

 • Άνεργοι με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή
 • Φυσικά Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

*Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η σύσταση εταιρικών σχημάτων (εταιρείες) από 2-3 πτυχιούχους των ανωτέρων κατηγοριών, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ίσα μερίδια στην εταιρεία και συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων τους (π.χ. Τεχνικό γραφείο).

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι υποψήφιοι επενδυτές είναι:

 • Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000€ (ατομικό εισόδημα) ή τις 35.000€ (οικογενειακό εισόδημα).
 • Να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τους (τίτλο σπουδών).
 • Να διαθέτουν καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης μόνο επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Να μην έχουν ενταχθεί από την 1/1/2012 και μετά σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (πλην προγραμμάτων κατάρτισης) με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

1. Επαγγελματικός εξοπλισμός (Έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου).

2. Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δαπάνες θέρμανσης, κοινόχρηστα, έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων) (Έως 60% της επένδυσης).

3. Ασφαλιστικές εισφορές (Έως 30% της επένδυσης).

4. Δαπάνες προβολής-προώθησης, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (Έως 10% της επένδυσης).

5. Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ) (Έως 12.000€).

6. Αμοιβές τρίτων (πχ. σύμβουλος, λογιστής, δικηγόρος, σεμινάρια κατάρτισης κλπ) (Έως 20% της επένδυσης).

7. Αποσβέσεις παγίων (Έως 20% της επένδυσης).

8. Κατασκευή ιστοσελίδας (Έως 2.000€ και μέχρι 10% της επένδυσης).

9. Αναλώσιμα γραφείου (Έως 15% της επένδυσης).

*Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

*Σημειώνεται ότι, το κόστος ενοικίου και πρόσληψης προσωπικού δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες στη περίπτωση όπου ο μισθωτής/εργαζόμενος αντίστοιχα είναι συγγενής Α ή Β βαθμού.


Το ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα κυμαίνεται μεταξύ 5.000€-25.000€ σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, 5.000€-40.000€ σε περίπτωση εταιρίας από δύο (2) άτομα και από 5.000€-50.000€ σε περίπτωση εταιρίας από τρία (3) άτομα και άνω.Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου.Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε €50 εκατ. Ειδικότερα:

 • A κύκλος υποβολή προτάσεων από 8/3/2016 - 15/4/2016: €32,5 εκατ. (65% του συνολικού προϋπολογισμού).
 • Β κύκλος υποβολή προτάσεων Β' Εξάμηνο 2016: €17,5 εκατ. (35% του συνολικού προϋπολογισμού).


Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 8/3/2016 - 15/4/2016 σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Η enverse, προσανατολισμένη στη τρέχουσα οικονομική κρίση και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, έχει προσαρμόσει την Τιμολογιακή της πολιτική αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης ως εξής:

Κόστος εκπόνησης φακέλου: 350€+ΦΠΑ 23%

*Το κόστος εκπόνησης φακέλου των 350€ είναι επιδοτούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος (επιλέξιμη δαπάνη) και επιστρέφεται στον δικαιούχο από το πρόγραμμα σε περίπτωση έγκρισης.

Προκηρύχτηκε την 11/2/2016 το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

eteΠροκηρύχτηκε την 11/2/2016 το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €70 εκατ.

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με έως 50% επιδότηση (και έως 150.000€) υφιστάμενων & νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2015 που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα του Τουρισμού.

 

Στόχος του Προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ο εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

 

 Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται σε 50%, για διάστημα έως 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται Υφιστάμενες & Νέες (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2015) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 άτομα απασχολούμενου προσωπικού) που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα του Τουρισμού (να διαθέτουν έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ πριν από την 31/12/2015) και να απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία ή διετία ή έτος (κατά περίπτωση) τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

 

 Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

1. Ανέγερση κτιρίου.

2. Κτιριακές εργασίες διαμόρφωσης/διαρρύθμισης χώρων & εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

3. Μηχανολογικός & λοιπός εξοπλισμός.

4. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός.

5. Τεχνολογικός εξοπλισμός (Η/Υ, laptop, server κλπ).

6. Εξοπλισμός για την εξοικονόμηση ενέργειας & προστασίας περιβάλλοντος.

7. Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης (Έως max 15.000€).

8. Λογισμικό & Υπηρεσίες λογισμικού (Έως max 20.000€).

9. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (Έως max 3.000€/διαχειριστικό σύστημα).

10. Προβολή - Προώθηση σε επαγγελματικές εκθέσεις του εσωτερικού (Έως max 3.000€/έκθεση).

11. Προβολή - Προώθηση σε επαγγελματικές εκθέσεις του εξωτερικού (Έως max 6.000€/έκθεση).

12. Κατασκευή ιστοσελίδας ή αναβάθμιση υφιστάμενης ιστοσελίδας (Έως max 2.500€).

13. Αμοιβές Συμβούλων (Έως max 2.500€).

14. Άυλες μελέτες/έρευνες αγοράς (Έως max 5.000€).

15. Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού (Έως max 40% της επένδυσης και μέχρι συνολικά 24.000€).


 

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα κυμαίνεται μεταξύ 15.000€-150.000€ ανάλογα και με τον κύκλο εργασιών (Τζίρος) της επιχείρησης του έτους 2015, (π.χ. αν ο τζίρος της επιχείρησης για το έτος 2015 είναι 50.000€ τότε η εν λόγω επιχείρηση έχει το δικαίωμα να υλοποιήσει επένδυση έως 50.000€).

 


Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται από 40% έως 50% της επένδυσης (ανάλογα με το αν θα ενσωματωθεί δαπάνη προσωπικού ή όχι στην επένδυση) και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.


Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον στο 30% της επένδυσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης.


Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε €70 εκατ.


Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 29/3/2016 - 17/5/2016 σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, ήτοι η 11/2/2016.

Η enverse, προσανατολισμένη στη τρέχουσα οικονομική κρίση και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, έχει προσαρμόσει την Τιμολογιακή της πολιτική αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης ως εξής:

Κόστος εκπόνησης φακέλου: 550€+ΦΠΑ 23%

*Το κόστος εκπόνησης φακέλου των 550€ είναι επιδοτούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος (επιλέξιμη δαπάνη) και επιστρέφεται στον δικαιούχο από το πρόγραμμα σε περίπτωση έγκρισης.

  

 

ΕΣΠΑ – Τρία νέα προγράμματα 220 εκ. €

ESPA14-20

Τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων, της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των νεοφυών επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ ξεκινούν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Οικονομίας.

Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 2500 νέες επιχειρήσεις και 4500 νέες θέσεις εργασίας.

Και τα τρία είναι ενταγμένα στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020:

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός & επιδότηση

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ με το ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Εκσυγχρονισμός/αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
 • Εξοικονόμηση ενέργειας/ύδατος,
 • Εμπλουτισμό υπηρεσιών,
 • Πιστοποιήσεις υποδομών-υπηρεσιών,
 • Προβολή- προώθηση,
 • Αμοιβές συμβούλων και
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ ο καθένας. Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 600 με 700 τουριστικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων).

Τον Σεπτέμβριο θα γίνει η προδημοσίευση της προκήρυξης για τον Ενδιάμεσο Φορέα και τον Δεκέμβριο θα δημοσιευθεί η προκήρυξη για την υποβολή των προτάσεων με καταληκτική προθεσμία τον Μάρτιο 2016.

Αυτοαπασχόληση:

Δικαιούχοι

Aφορά σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 25 ετών, ανέργους ή ελεύθερους επαγγελματίες (χωρίς μισθωτή εργασία) για την άσκηση επαγγέλματος συναφούς με την ειδικότητά τους.

Προϋπολογισμός & επιδότηση

Επιχορηγούνται στο 100% δράσεις από 5.000 ως 25.000 ευρώ

Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες

Επιχορηγούνται δραστηριότητες ιατρού, οδοντιάτρου, ηθοποιού, δημοσιογράφου, βιολόγου, ψυχολόγου, συγγραφέα, διερμηνέα κ.λπ. για επαγγελματικό εξοπλισμό, δαπάνες προβολής, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ και οι διαδικασίες της προκήρυξης ξεκινούν τον Σεπτέμβριο με την προκήρυξη του πρώτου κύκλου τον Δεκέμβριο 2015.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα:

Δικαιούχοι

Αφορά φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών, ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας

Προϋπολογισμός & επιδότηση

Επιχορηγεί δράσεις ως 50.000 ευρώ στο 100%

Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες

Προτεραιότητα δίνεται στην αγροδιατροφή, την ενέργεια, υγεία-φάρμακα, τεχνολογίες πληροφορικής κ.λπ. Ειδικότερα, επιδοτείται παραγωγικός εξοπλισμός, λειτουργικό κόστος, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας , αμοιβές τρίτων και γενικός εξοπλισμός.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους και οι διαδικασίες είναι ίδιες με τα προηγούμενα προγράμματα

Παραταση εναρξης εφαρμογης Συνταγογραφησης

Fytofarmaka

Παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης έκδοσης συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου για τις 26-11-2015.

Μετά από αυτή την ημερομηνία, για την πώληση γεωργικών 

Περισσότερα...

Ξεκινάει τη Μ.Δευτέρα το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης

ΟΑΕΔΣτη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (εκδόθηκε στις 2-4-2015) για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ rwww.oaed.ar) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε -τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

4. Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης

5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα
ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

 1. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
 2. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
 3. Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
 4. Την ηλικία και
 5. Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

 

Επέκταση δραστηριοτήτων της enverse στο χώρο του Franchise

cologoΜε μεγάλη χαρά, σας παρουσιάζουμε τον νέο μας συνεργάτη. Την THE Franchise CO. Με την νέα αυτή συνεργασία το Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων της enverse διευρύνει το αντικείμενό του στον τομέα του Franchising και retailing. Η ΤΗΕ FRANCHISE CO. έχει συμβάλει στην επιτυχημένη πορεία, την δημιουργία και ανάπτυξη εμπορικών δικτύων λιανικής και είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα στον χώρο του Franchising. Εργάζεται με τη διοίκηση επιτυχημένων εταιρειών, οι οποίες επιθυμούν περαιτέρω ανάπτυξη αξιοποιώντας τη δυναμική του franchise, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες προς υποψήφιους franchisees οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποιο δίκτυο.

Αν είστε λοιπόν στην απαρχή ενός επαγγελματικού ξεκινήματος ελάτε σε επαφή μαζί μας για να σας κάνουμε μια μικρή ξενάγηση στα πιο επιτυχημένα project στην Ελλάδα.

 

Νέο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για 52.818 προσλήψεις ανέργων

ΟΑΕΔΣτα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τυπου αναμένεται να ανακοινωθεί τελικώς η έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 52.818 θέσεις ανέργων χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές καθώς αναμένεται η υπουργός Ρ. Αντωνοπουλου μέσα στο επόμενο 24ωρο να εγκρίνει την δημοσίευση της πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα θα τρέξει μέσω του ΟΑΕΔ καθώς η νέα αναπληρωτής υπουργός Ρ. Αντωνοπούλου που έχει στα χέρια της την τελική πρόσκληση του ΟΑΕΔ αναμένεται μέσα στα επόμενα 24ωρα να ανάψει το πράσινο φώς για να αρχίσουν οι άνεργοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους βάσει και των οποίων θα επιλεγούν ανάλογα με τα μόρια που θα συγκεντρώσουν.

Η νέα αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας έχει καταλήξει σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τυπου, στην εκκίνηση της κοινωφελούς εργασίας και μάλιστα το συντομότερο δυνατό, και χωρίς αυτή τη στιγμή να εξετάζει αλλαγές στο πρόγραμμα που ήδη έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε περαιτέρω καθυστέρησή του ή ακόμη και τυχόν βελτιωτικές αλλαγές θα σήμαιναν το πάγωμα της κοινωφελούς αφού οι όποιες τροποποιήσεις όπως η επιμήκυνση των συμβάσεων από 5 σε 9 ή ακόμη και η αύξηση των δικαιούχων απαιτεί τροποποίηση νόμου, και στην πράξη νέο πρόγραμμα που θα χρειαστεί χρόνο για να σχεδιαστεί από την αρχή! Προ του κινδύνου λοιπόν να χαθούν κρίσιμοι μήνες στη μάχη κατά της ανεργίας, η κ. Αντωνοπούλου προσανατολίζεται στο να δώσει το πράσινο φως για την κοινωφελή εργασία των 52.818 ανέργων οι οποίοι θα καλύψουν πάγιες ανάγκες σε υπουργεία, οργανισμούς, ασφαλιστικά ταμεία, περιφέρειες και Δήμους.

Οι άνεργοι κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
 • Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό Ηλικία Αριθμός ανήλικων τέκνων.

ISO 9001:2015. Τι αλλάζει στη νέα έκδοση του πιο δημοφιλούς προτύπου για την ποιότητα;

logo-iso-9001-2015Έναν μήνα μετά την εκδήλωση ενημέρωσης από την TUV AUSTRIA HELLAS και τις εισηγήσεις της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων, κας Μαρίας Αγαπητού αλλά και του κου Χαράλαμπου Σγουρού, είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε και εμείς τους δικούς μας πελάτες. Τι έχει αλλάξει σε σχέση με το ISO 9001;

Με την έκδοση των κατευθυντηρίων οδηγιών από την IAF για την μετάβαση στο πρότυπο ISO 9001:2015, τέθηκε το χρονικό πλαίσιο ισχύος των πιστοποιητικών ISO 9001:2008 που εκδίδονται μέχρι σήμερα για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Η είδηση είναι ότι μετά τoν Σεπτέμβριο του 2018 κανένα πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 δεν θα είναι σε ισχύ.Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές της νέας έκδοσης;

 1. Εξαιρέσεις: Μειώνονται τα περιθώρια για εξαιρέσεις. Όπου μια απαίτηση του ISO 9001:2015 μπορεί να εφαρμοσθεί πρέπει να εφαρμοστεί. Έτσι ο σχεδιασμός των προϊόντων ή των υπηρεσιών, μια παράγραφος που εξαιρούνταν στα περισσότερα Συστήματα Διαχείρισης, δεν θα είναι δυνατόν να εξαιρεθεί πλέον.
 2. Περιβάλλον: Οι εταιρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν ως περιβάλλον, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους περιβάλλοντός τους. (τοπική κοινωνία, φυσικό περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον)
 3. Εγχειρίδιο Ποιότητας: Καταργείται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας.
 4. Επικινδυνότητα: Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του προτύπου ο όρος «ρίσκο» μπορεί να έχει και θετική και αρνητική έννοια. Για αυτό το λόγο αναφέρεται συνήθως ως "Risk and opportunities". Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης θα ελέγχεται εάν η φύση των μέτρων που έλαβε ο οργανισμός, ανταποκρίνονται στις πιθανές επιπτώσεις (π.χ η οικονομική κρίση στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει συνυπολογιστεί κατά την διάρκεια απόφασης ανάπτυξης ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται μόνο στην εγχώρια αγορά)
 5. Διεργασιακή Προσέγγιση: Οι 8 αρχές διαχείρισης της ποιότητα γίνονται 7. Η Διεργασιακή προσέγγιση και η Συστημική προσέγγιση συγχωνεύονται σε Διεργασιακή Προσέγγιση μόνο. Καταργείται η έννοια της συστηματικής προσέγγισης.
 6. Τεχνική ικανότητα – Ευαισθητοποίηση: Ο έλεγχος των απαιτήσεων των νέων εκδόσεων των προτύπων δεν θα περιορίζεται στον έλεγχο των διαδικασιών και αρχείων εκπαίδευσης του οργανισμού. Θα πρέπει να αποδεικνύεται με αρχεία η τεχνική ικανότητα του προσωπικού και το προσωπικό να είναι ενήμερο για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και περιβάλλοντος.

Οι παραπάνω αλλαγές μαζί με πλήθος αλλαγών σε ορολογία και τεκμηριωτικά μέσα θα ορίσουν το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν οι μελετητές και οι εταιρίες που θα κληθούν να τις εφαρμόσουν.

ISO 9000 Revision

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα LEADER Ηρακλείου

LeaderΗ Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ έχει δημοσιεύσει την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Για την πλήρη ενημέρωση των τοπικών φορέων και κάθε ενδιαφερόμενου, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου οργανώνει ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις, παρουσίασης των δράσεων της προκήρυξης, των επιχειρήσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, των διαδικασιών υποβολής, αξιολόγησης και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων κλπ. 
 Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:
 1. Tην Τρίτη 16/12/2014, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καστέλλι, ώρα 18.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα στο Ασήμι, ώρα 18.30 
 2. Tην Τετάρτη 17/12/2014, στο Πολύκεντρο Μοιρών, ώρα 18.30 και στην αίθουσα ΔΕΚΚ, στιςΓούρνες, ώρα 18.30 
 3. Tην Πέμπτη 18/12/2014, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Πύργου, ώρα 18.30 και στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Γαζίου, ώρα 18.30. 

Ειπαν για μας

 • ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΚΟΠΑΚΑ

  Σίλια Κόπακα:  Αμεση εξυπηρέτηση, αριστη συμπεριφορά και ιδιαίτερη προσοχή στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης

   Δείτε το έργο των Κεντρων Ξένων Γλωσσών "Κόπακα"

   

 • WORKSOAP

  Worksoap:  Σας ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία, τη φιλική διάθεση και την υπομονή που επιδείξατε στην επεξήγηση των αποριών μας.

  Χαρά μας που σας έχουμε συνοδοιπόρους σε αυτό το εγχείρημα! Μάριος και Βαγγέλης = great team!

  Δείτε το έργο της Worksoap

   

 • NEOPOULOS GLASS

  Χριστίνα Κωστέλλου - Νεοπούλου:  Η ζεστή και φιλική συνεργασία που έχουμε, η συνεχόμενη υπενθύμιση για τις εργασίες που πρέπει να γίνονται στην εταιρεία μας, αυτό μας κάνει να εμπιστευόμαστε την enverse .

   Δείτε το έργο της Neopoulos Glass