ΕΣΠΑ – Τρία νέα προγράμματα 220 εκ. €

ESPA14-20

Τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων, της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των νεοφυών επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ ξεκινούν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Οικονομίας.

Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 2500 νέες επιχειρήσεις και 4500 νέες θέσεις εργασίας.

Και τα τρία είναι ενταγμένα στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020:

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός & επιδότηση

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ με το ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Εκσυγχρονισμός/αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
 • Εξοικονόμηση ενέργειας/ύδατος,
 • Εμπλουτισμό υπηρεσιών,
 • Πιστοποιήσεις υποδομών-υπηρεσιών,
 • Προβολή- προώθηση,
 • Αμοιβές συμβούλων και
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ ο καθένας. Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 600 με 700 τουριστικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων).

Τον Σεπτέμβριο θα γίνει η προδημοσίευση της προκήρυξης για τον Ενδιάμεσο Φορέα και τον Δεκέμβριο θα δημοσιευθεί η προκήρυξη για την υποβολή των προτάσεων με καταληκτική προθεσμία τον Μάρτιο 2016.

Αυτοαπασχόληση:

Δικαιούχοι

Aφορά σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 25 ετών, ανέργους ή ελεύθερους επαγγελματίες (χωρίς μισθωτή εργασία) για την άσκηση επαγγέλματος συναφούς με την ειδικότητά τους.

Προϋπολογισμός & επιδότηση

Επιχορηγούνται στο 100% δράσεις από 5.000 ως 25.000 ευρώ

Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες

Επιχορηγούνται δραστηριότητες ιατρού, οδοντιάτρου, ηθοποιού, δημοσιογράφου, βιολόγου, ψυχολόγου, συγγραφέα, διερμηνέα κ.λπ. για επαγγελματικό εξοπλισμό, δαπάνες προβολής, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ και οι διαδικασίες της προκήρυξης ξεκινούν τον Σεπτέμβριο με την προκήρυξη του πρώτου κύκλου τον Δεκέμβριο 2015.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα:

Δικαιούχοι

Αφορά φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών, ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας

Προϋπολογισμός & επιδότηση

Επιχορηγεί δράσεις ως 50.000 ευρώ στο 100%

Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες

Προτεραιότητα δίνεται στην αγροδιατροφή, την ενέργεια, υγεία-φάρμακα, τεχνολογίες πληροφορικής κ.λπ. Ειδικότερα, επιδοτείται παραγωγικός εξοπλισμός, λειτουργικό κόστος, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας , αμοιβές τρίτων και γενικός εξοπλισμός.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους και οι διαδικασίες είναι ίδιες με τα προηγούμενα προγράμματα

Παραταση εναρξης εφαρμογης Συνταγογραφησης

Fytofarmaka

Παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης έκδοσης συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου για τις 26-11-2015.

Μετά από αυτή την ημερομηνία, για την πώληση γεωργικών 

Περισσότερα...

Ξεκινάει τη Μ.Δευτέρα το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης

ΟΑΕΔΣτη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (εκδόθηκε στις 2-4-2015) για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ rwww.oaed.ar) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε -τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

4. Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης

5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα
ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

 1. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
 2. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
 3. Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
 4. Την ηλικία και
 5. Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

 

Επέκταση δραστηριοτήτων της enverse στο χώρο του Franchise

cologoΜε μεγάλη χαρά, σας παρουσιάζουμε τον νέο μας συνεργάτη. Την THE Franchise CO. Με την νέα αυτή συνεργασία το Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων της enverse διευρύνει το αντικείμενό του στον τομέα του Franchising και retailing. Η ΤΗΕ FRANCHISE CO. έχει συμβάλει στην επιτυχημένη πορεία, την δημιουργία και ανάπτυξη εμπορικών δικτύων λιανικής και είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα στον χώρο του Franchising. Εργάζεται με τη διοίκηση επιτυχημένων εταιρειών, οι οποίες επιθυμούν περαιτέρω ανάπτυξη αξιοποιώντας τη δυναμική του franchise, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες προς υποψήφιους franchisees οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποιο δίκτυο.

Αν είστε λοιπόν στην απαρχή ενός επαγγελματικού ξεκινήματος ελάτε σε επαφή μαζί μας για να σας κάνουμε μια μικρή ξενάγηση στα πιο επιτυχημένα project στην Ελλάδα.

 

ISO 9001:2015. Τι αλλάζει στη νέα έκδοση του πιο δημοφιλούς προτύπου για την ποιότητα;

logo-iso-9001-2015Έναν μήνα μετά την εκδήλωση ενημέρωσης από την TUV AUSTRIA HELLAS και τις εισηγήσεις της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων, κας Μαρίας Αγαπητού αλλά και του κου Χαράλαμπου Σγουρού, είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε και εμείς τους δικούς μας πελάτες. Τι έχει αλλάξει σε σχέση με το ISO 9001;

Με την έκδοση των κατευθυντηρίων οδηγιών από την IAF για την μετάβαση στο πρότυπο ISO 9001:2015, τέθηκε το χρονικό πλαίσιο ισχύος των πιστοποιητικών ISO 9001:2008 που εκδίδονται μέχρι σήμερα για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Η είδηση είναι ότι μετά τoν Σεπτέμβριο του 2018 κανένα πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 δεν θα είναι σε ισχύ.Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές της νέας έκδοσης;

 1. Εξαιρέσεις: Μειώνονται τα περιθώρια για εξαιρέσεις. Όπου μια απαίτηση του ISO 9001:2015 μπορεί να εφαρμοσθεί πρέπει να εφαρμοστεί. Έτσι ο σχεδιασμός των προϊόντων ή των υπηρεσιών, μια παράγραφος που εξαιρούνταν στα περισσότερα Συστήματα Διαχείρισης, δεν θα είναι δυνατόν να εξαιρεθεί πλέον.
 2. Περιβάλλον: Οι εταιρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν ως περιβάλλον, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους περιβάλλοντός τους. (τοπική κοινωνία, φυσικό περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον)
 3. Εγχειρίδιο Ποιότητας: Καταργείται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας.
 4. Επικινδυνότητα: Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του προτύπου ο όρος «ρίσκο» μπορεί να έχει και θετική και αρνητική έννοια. Για αυτό το λόγο αναφέρεται συνήθως ως "Risk and opportunities". Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης θα ελέγχεται εάν η φύση των μέτρων που έλαβε ο οργανισμός, ανταποκρίνονται στις πιθανές επιπτώσεις (π.χ η οικονομική κρίση στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει συνυπολογιστεί κατά την διάρκεια απόφασης ανάπτυξης ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται μόνο στην εγχώρια αγορά)
 5. Διεργασιακή Προσέγγιση: Οι 8 αρχές διαχείρισης της ποιότητα γίνονται 7. Η Διεργασιακή προσέγγιση και η Συστημική προσέγγιση συγχωνεύονται σε Διεργασιακή Προσέγγιση μόνο. Καταργείται η έννοια της συστηματικής προσέγγισης.
 6. Τεχνική ικανότητα – Ευαισθητοποίηση: Ο έλεγχος των απαιτήσεων των νέων εκδόσεων των προτύπων δεν θα περιορίζεται στον έλεγχο των διαδικασιών και αρχείων εκπαίδευσης του οργανισμού. Θα πρέπει να αποδεικνύεται με αρχεία η τεχνική ικανότητα του προσωπικού και το προσωπικό να είναι ενήμερο για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και περιβάλλοντος.

Οι παραπάνω αλλαγές μαζί με πλήθος αλλαγών σε ορολογία και τεκμηριωτικά μέσα θα ορίσουν το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν οι μελετητές και οι εταιρίες που θα κληθούν να τις εφαρμόσουν.

ISO 9000 Revision

Νέο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για 52.818 προσλήψεις ανέργων

ΟΑΕΔΣτα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τυπου αναμένεται να ανακοινωθεί τελικώς η έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 52.818 θέσεις ανέργων χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές καθώς αναμένεται η υπουργός Ρ. Αντωνοπουλου μέσα στο επόμενο 24ωρο να εγκρίνει την δημοσίευση της πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα θα τρέξει μέσω του ΟΑΕΔ καθώς η νέα αναπληρωτής υπουργός Ρ. Αντωνοπούλου που έχει στα χέρια της την τελική πρόσκληση του ΟΑΕΔ αναμένεται μέσα στα επόμενα 24ωρα να ανάψει το πράσινο φώς για να αρχίσουν οι άνεργοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους βάσει και των οποίων θα επιλεγούν ανάλογα με τα μόρια που θα συγκεντρώσουν.

Η νέα αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας έχει καταλήξει σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τυπου, στην εκκίνηση της κοινωφελούς εργασίας και μάλιστα το συντομότερο δυνατό, και χωρίς αυτή τη στιγμή να εξετάζει αλλαγές στο πρόγραμμα που ήδη έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε περαιτέρω καθυστέρησή του ή ακόμη και τυχόν βελτιωτικές αλλαγές θα σήμαιναν το πάγωμα της κοινωφελούς αφού οι όποιες τροποποιήσεις όπως η επιμήκυνση των συμβάσεων από 5 σε 9 ή ακόμη και η αύξηση των δικαιούχων απαιτεί τροποποίηση νόμου, και στην πράξη νέο πρόγραμμα που θα χρειαστεί χρόνο για να σχεδιαστεί από την αρχή! Προ του κινδύνου λοιπόν να χαθούν κρίσιμοι μήνες στη μάχη κατά της ανεργίας, η κ. Αντωνοπούλου προσανατολίζεται στο να δώσει το πράσινο φως για την κοινωφελή εργασία των 52.818 ανέργων οι οποίοι θα καλύψουν πάγιες ανάγκες σε υπουργεία, οργανισμούς, ασφαλιστικά ταμεία, περιφέρειες και Δήμους.

Οι άνεργοι κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
 • Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό Ηλικία Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα LEADER Ηρακλείου

LeaderΗ Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ έχει δημοσιεύσει την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Για την πλήρη ενημέρωση των τοπικών φορέων και κάθε ενδιαφερόμενου, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου οργανώνει ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις, παρουσίασης των δράσεων της προκήρυξης, των επιχειρήσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, των διαδικασιών υποβολής, αξιολόγησης και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων κλπ. 
 Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:
 1. Tην Τρίτη 16/12/2014, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καστέλλι, ώρα 18.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα στο Ασήμι, ώρα 18.30 
 2. Tην Τετάρτη 17/12/2014, στο Πολύκεντρο Μοιρών, ώρα 18.30 και στην αίθουσα ΔΕΚΚ, στιςΓούρνες, ώρα 18.30 
 3. Tην Πέμπτη 18/12/2014, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Πύργου, ώρα 18.30 και στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Γαζίου, ώρα 18.30. 

Ξεκινάει η υλοποίηση δύο Εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Μετά την συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  κ. Κώστα  Σκρέκα  και του Υφυπουργού  κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εγκρίθηκε η προδημοσίευση των προσκλήσεων  για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα οι δράσεις αφορούν :

Την Μικρή και  Μεσαία Επιχειρηματικότητα με ύψος χρηματοδότησης  50 εκ. ευρώ και στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρομεσαίων Eπιχειρήσεων , δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές.  Σημειώνεται ότι η δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ , ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 40% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί  της συνολικής Δημόσιας δαπάνης.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό και συγκεκριμένα άνεργους συμπολίτες μας,  εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους  με κάλυψη λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεων απασχόλησης ,  συνολικoύ  ύψους χρηματοδότησης  50 εκ. ευρώ.  Η δράση αυτή αφορά έργα ύψους  από 28.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της Δημόσιας Δαπάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις στις επόμενες ημέρες.

Πηγή: http://www.mindev.gov.gr

Προδημοσίευση 6 δράσεων από το ΕΣΠΑ 2014-2020

1espa 2014-2020

 

 Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, προχωρούν στην προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων που απευθύνονται στην επιχειρηματική και ερευνητική/ ακαδημαική κοινότητα  με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123.000.000

Η προκήρυξη των δράσεων αυτών τελεί υπό την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

 

Σκοπός

Στόχος των δράσεων αυτών είναι:

 • η ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
 • η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση της μετανάστευσης επιστημόνων και
 • η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις σε έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία.

 

Δράσεις Επιχειρηματικής Κοινότητας

 • Η Προδημοσίευση Δράσης "Βιομηχανική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας", η οποία υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/ εμπορική δραστηριότητα, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχείρησης και ερευνητικού φορέα για έργα έρευνας πειραματικής ανάπτυξης, με στόχο την τελειοποίηση προϊόντος, διάταξης, μεθόδου ή/ και διαδικασίας παραγωγής.
 • Η Προδημοσίευση Πιλοτικής Δράσης "Ενίσχυση Νέων Επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασχηματισμού καινοτομικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια και υποστήριξη της εφαρμογής τους" με την οποία  επιστήμονες με καινοτομικές ιδέες που θα αναδειχθούν μέσα από Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας θα φιλοξενηθούν σε δομές εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών, όπου θα υποστηριχθούν με δέσμη μέτρων, όπως η χορήγηση μηνιαίας αμοιβής (εφόσον επιτραπεί από το καθεστώς ενίσχυσης), η κατάρτιση και η εξειδικευμένη - εξατομικευμένη καθοδήγηση. Τα επιχειρηματικά σχέδια των καινοτομικών ιδεών που θα επιλεγούν κατόπιν νέου διαγωνισμού θα ενισχυθούν για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups).
 • Η Προδημοσίευση Δράσης  "Ανάπτυξη Πιλοτικών δομών καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων αγροδιατροφικού κλάδου με εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών" με στόχο να ενισχύσει επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ως τρόφιμα και συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον αγροδιατροφικό κλάδο.
 • Η Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας "Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας - ΠΑΒΕΤ" που στοχεύει στην υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα σε επιλεγμένους τομείς.

 

Δράσεις Ακαδημαϊκής Κοινότητας

 • Η επικείμενη πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση "Ενίσχυση Αρχικών Βαθμίδων μελών ΔΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών" όπου μέλη ΔΕΠ και ΕΠ στις αρχικές βαθμίδες (λέκτορες, επίκουροι, καθηγητές εφαρμογών) καθώς και ερευνητές (Δ, Γ και ΕΛΕ) υποβάλλουν προτάσεις για να υλοποιήσουν ερευνητικά έργα σε Φορείς Υποδοχής (Ερευνητικά Ιδρύματα κλπ.)
 • Η Επικείμενη Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων για τη Δράση "Ενίσχυση Ανωτέρων Βαθμίδων Μελών ΔΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών", όπου μέλη ΔΕΠ και ΕΠ  στις ανώτερες βαθμίδες (αναπληρωτές, καθηγητές) καθώς και ερευνητές (Β,Α), υποβάλουν προτάσεις για να υλοποιήσουν ερευνητικά έργα σε Φορείς Υποδοχής (Ερευνητικά Ιδρύματα κλπ.)

 

Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών

oaed25-66

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοίνωσε, τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, στο «Πρόγραμμα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών» ΚΥΑ 5023/119/2014 (ΦΕΚ 440/24-02-2014) και ενημερώνει τις  ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 18/11/2014 και ώρα δεκάτη (10η) πρωϊνή έως και τις 28/11/2014 και ώρα δεκάτη πέμπτη (15η) μεσημβρινή, στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις υπολειπόμενες 2.500 θέσεις που δεν καλύφθηκαν με την προηγούμενη αρχική Δημόσια Πρόσκληση Νο1/2014 ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος: 1.420 θέσεις.

Άξονας Προτεραιότητας 8 για τις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, κεντρική και Δυτική Μακεδονία): 1.080 θέσεις. 

Στην περίπτωση που οι κατανεμηθείσες θέσεις καλυφθούν πριν την 28-11-2014, τότε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα θα λήξει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων.

 

Σκοπός

 Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30−66 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Δεν υπάγονται:

 •  Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α΄/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ234/Α΄/28.12.2009).
 • Τα νυχτερινά κέντρα.
 • Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
 • Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).
 • Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
 • Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που η έδρα τους είναι εκτός Ελλάδος ή χώρας μέλους της Ε.Ε.
 • Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
 • Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά
 • Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.
 • Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
 • Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί κ.λπ.),
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών), οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλάει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στην γεωργική εκμετάλλευση (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών).
 • Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.
 • Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
 • Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.
 • Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν το παρόν πρόγραμμα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του επιχορηγούμενου ατόμου,για ίσο αριθμό θέσεων με αυτόν που δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Αντιθέτως εντάσσονται όσες επιχειρήσεις κατέθεσαν εντολή κενής θέσης και η αρμόδια Υπηρεσία δεν υπέδειξε άτομο λόγω έλλειψης ειδικότητας.
 • Επίσης δεν εντάσσονται οι Ο.Ε., Ε.Ε. για τους εταίρους τους, οι Α.Ε. για τα μέλη του Δ.Σ., οι Ε.Π.Ε. και οι Ι.Κ.Ε. για τους διαχειριστές τους και τους εταίρους τους.
 • Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους (πλην των ΚοινΣεπ).

 

Ωφελούμενοι Άνεργοι

 Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

 • Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
 • Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
 • Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Είναι ηλικίας 31 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:

Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:

 • είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας
 • είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα)
 • είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε κατά το προηγούμενο 12μηνο οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.
 • είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας με τον εργοδότη.
 • είχαν προσληφθεί μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και δεν είχαν υποδειχθεί στα πλαίσια του προγράμματος.
 • για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).

 Για άτομα που:

 • είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
 • είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
 • είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων
 • είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ)
 • τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/98.
 • θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,
 • θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
 • θα απασχοληθούν με μίσθωση − σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία ( ΚΠΑ2) που είναι εγγεγραμμένοι, στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγκριτική απόφαση, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις, καθώς και από τις επιλογές των ανέργων
που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Δεσμεύσεις

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες και μη θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (12 μήνες). Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό

Επιχορήγηση

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα.


Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών

oaed25-66

 

Ξεκινά στις 7/10/2014 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης

  

  

 

 

Σκοπός

 Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25−66 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Δεν υπάγονται:

 •  Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α΄/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ234/Α΄/28.12.2009).
 • Τα νυχτερινά κέντρα.
 • Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
 • Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).
 • Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
 • Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που η έδρα τους είναι εκτός Ελλάδος ή χώρας μέλους της Ε.Ε.
 • Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
 • Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά
 • Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.
 • Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
 • Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί κ.λπ.),
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών), οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλάει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στην γεωργική εκμετάλλευση (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών).
 • Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.
 • Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
 • Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.
 • Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν το παρόν πρόγραμμα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του επιχορηγούμενου ατόμου,για ίσο αριθμό θέσεων με αυτόν που δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Αντιθέτως εντάσσονται όσες επιχειρήσεις κατέθεσαν εντολή κενής θέσης και η αρμόδια Υπηρεσία δεν υπέδειξε άτομο λόγω έλλειψης ειδικότητας.
 • Επίσης δεν εντάσσονται οι Ο.Ε., Ε.Ε. για τους εταίρους τους, οι Α.Ε. για τα μέλη του Δ.Σ., οι Ε.Π.Ε. και οι Ι.Κ.Ε. για τους διαχειριστές τους και τους εταίρους τους.
 • Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους (πλην των ΚοινΣεπ).

 

Ωφελούμενοι Άνεργοι

 Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

 • Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
 • Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
 • Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:

Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:

 • είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας
 • είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα)
 • είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε κατά το προηγούμενο 12μηνο οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.
 • είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας με τον εργοδότη.
 • είχαν προσληφθεί μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και δεν είχαν υποδειχθεί στα πλαίσια του προγράμματος.
 • για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).

 Για άτομα που:

 • είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
 • είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
 • είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων
 • είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ)
 • τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/98.
 • θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,
 • θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
 • θα απασχοληθούν με μίσθωση − σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία ( ΚΠΑ2) που είναι εγγεγραμμένοι, στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγκριτική απόφαση, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις, καθώς και από τις επιλογές των ανέργων
που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Δεσμεύσεις

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες και μη θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (12 μήνες). Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό

Επιχορήγηση

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα.


Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

 

ΟΑΕΔ: τέσσερα νέα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης για 39.000 ανέργους


anergoiz-thumb-largeΤέσσερα νέα προγράμματα αναμένεται να ανακοινωθούν από τον ΟΑΕΔ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, τα οποία αφορούν στην απασχόληση 39.000 ανέργων.
 
Μάλιστα, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, δήλωσε πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανακοινώνονται σταδιακά επιπλέον 40.000 προσλήψεις Κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 
Πιο συγκεκριμένα, τα τέσσερα προγράμματα του ΟΑΕΔ του Σεπτεμβρίου θα απασχολήσουν ανέργους με διάφορα προσόντα, οι οποίοι θα εργαστούν στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα.
 
Αναλυτικότερα:
 
1. Πρόγραμμα για 5.000 ανέργους από 25 έως 66 ετων με επιδοτούμενη εργασία σε επιχειρήσεις διάρκειας ενός έτους
 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επιδοτεί με 450 ευρώ το μήνα το μισθολογικό κόστος του ανέργου στην επιχείρηση. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες ενώ βρίσκεται στη φάση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Εργασίας. Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
 
Εντός τριάντα ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.
 
2. Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για έξι μήνες για 8.000 απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ
 
Αυτό το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (YouthEmploymentInitiative – ΥΕΙ) και αφορά αποκλειστικά αποφοίτους των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Οι νέοι άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν την πρακτική τους για 6 μηνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με αμοιβή 586 ευρώ το μήνα.
 
Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, ενώ θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που επιθυμούν να προσλάβουν τους ωφελούμενους. Μετά την προκήρυξη για την συμμετοχή των πτυχιούχων θα ακολουθήσει αντίστοιχη πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να απασχολήσουν κάποιον άνεργο πτυχιούχο για έξι μήνες, δίχως καμία δική τους επιβάρυνση.
 
Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από τους αποφοίτους, μέσω της πραγματοποίησης:
 • Θεωρητικής κατάρτισης Πρακτικής άσκησης σε επιχείρηση
 • Κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων στις οποίες πραγματοποιείται η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας / πρακτική άσκηση των ωφελουμένων.
 
3. Πρόγραμμα για 16.000 ανέργους χαμηλών προσόντων ηλικίας 30 έως 66 ετων
 
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 16.000 άνεργοι χαμηλών προσόντων, οι οποίοι θα καταρτιστούν και θα εργαστούνσε τομείς της οικονομίας όπως η ανακύκλωση, υποδομές και νέες τεχνολογίες.
 
4. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 10.000 ανέργους στους δήμους
 
Συνολικά το πρόγραμμα θα προσφέρει εργασία σε 50.000 ανέργους. Το πρώτο πακέτο όμως των 10.000 ανέργων που θα εργαστούν στους δήμους της χώρας αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Οι ειδικότητες που θα αφορά το νέο πρόγραμμα προσλήψεων με πεντάμηνα του ΟΑΕΔ είναι:
 
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας,
 • ΥΕ Εργατών Κήπου,
 • ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας & Πυροπροστασίας και
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
 
Η πρόσληψη γίνεται, για διάστημα πέντε μηνών και οι αμοιβές όσων απασχοληθούν είναι 19,6 ευρώ την ημέρα και όχι περισσότερο από 490 ευρώ τον μήνα για άνεργους άνω των 25 ετών και 17, 1 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 427 ευρώ τον μήνα για άνεργους κάτω των 25 ετών.
 
Επίσης, οι ωφελούμενοι απο την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ θα είναι οι παρακάτω:
 
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • Μέλη οικογενειών όπου δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος.
 • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του Οργανισμού.
 • Άνεργοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Πριμ 50.000€ για επιστροφή στην ύπαιθρο


prim-50000-eurw-gia-neous-agrotes.w lΣύμφωνα με 2 διαδοχικά δημοσιεύματα του Έθνους ο εθνικός φάκελος με τα κοινοτικά κονδύλια που προορίζονται για τον αγροτικό τομέα, προβλέπει ειδικά μέτρα στήριξης των νέων αγροτών, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Με ορίζοντα εξαετίας, περισσότεροι από 18.000 νέοι πρόκειται να ενισχυθούν με πριμ ύψους έως 50.000 ευρώ για ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα στην ύπαιθρο.

Συγκεκριμένα, 16.000 νέοι θα μοιραστούν ποσά ύψους 300 εκατ. ευρώ για να εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελμα, ενώ περισσότερες από 2.000 νέες επιχειρήσεις, τα λεγόμενα «start-ups», που θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό τομέα θα χρηματοδοτηθούν με 100 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι νέοι αγρότες έως 40 ετών θα λαμβάνουν αυξημένο τσεκ κατά 25% σε σχέση με τους υπόλοιπους αγρότες που υπολογίζεται σε 50 εκατ. ευρώ τον χρόνο από τη δέσμευση του 2% των κονδυλίων, ενώ θα μπει ανώτατο πλαφόν στις επιδοτήσεις και αναδιανεμητικό πριμ της τάξης των 50 εκατ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2020 για όσους νέους θέλουν να εισέλθουν στον πρωτογενή τομέα.

Η δέσμευση του 2% των κονδυλίων του εθνικού φακέλου για τους νέους αγρότες, που ισοδυναμεί με ένα ποσό της τάξης των 300 εκατ. ευρώ συνυπολογίζοντας κοινοτικές και εθνικές ενισχύσεις, θα οδεύσει σε 16.000 νέους που θα εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελμα, με το πριμ να φτάνει έως και τις 50.000 ευρώ

Κρατήστε ασφαλείς τις συσκευές Android από απειλές

androidsecure-logo

Με αφορμή τα ολοένα και συχνότερα κρούσματα επιθέσεων σε συσκευές Android, η ESET προχώρησε στην έκδοση μίας σειράς χρήσιμων οδηγιών, με στόχο την προστασία των χρηστών.

Καθώς στο διάστημα 2012 – 2013, οι ανιχνεύσεις κακόβουλου λογισμικού που στοχεύει σε Android εμφανίζονται αυξημένες κατά 60%, η ESET εκτιμά ότι και το 2014 αναμένονται τέτοιου είδους επιθέσεις να απασχολήσουν τη βιομηχανία ασφάλειας, γι’ αυτό και συμβουλεύει τους χρήστες να είναι προσεκτικοί, καθησυχάζοντας τους παράλληλα ότι με απλά βήματα μπορούν να μείνουν ασφαλείς.  

Όλες οι εφαρμογές πρέπει να εγκαθίστανται από το Google Play ή από γνωστά app stores. Online καταστήματα που υπόσχονται δωρεάν εφαρμογές, θα πρέπει να θεωρούνται ύποπτα. 

Η ασφάλεια του Android δεν πρέπει να λαμβάνεται ως δεδομένη. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι αν ανοίξει ένα email από τη συσκευή του είναι λιγότερο επικίνδυνο από το να το άνοιγε στον υπολογιστή του. 

Προτιμάται να έχετε εγκατεστημένη πάντοτε την τελευταία έκδοση της πλατφόρμας Android. Αν η συσκευή λειτουργεί με Gingerbread διατρέχει περισσότερους κινδύνους συγκριτικά με την πλατφόρμα KitKat, καθώς ο χρήστης δεν μπορεί να εγκαταστήσει τα πιο πρόσφατα patches. 

Οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις διαφυλάσσουν και την καλύτερη προστασία της συσκευής. Η ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη ενημέρωση, χρησιμοποιώντας περιορισμό ώστε να γίνεται μέσω Wi-Fi παρά μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, αποτελεί μία καλή λύση.  

Το κλείδωμα της συσκευής αποτελεί μία βασική ενέργεια, που δυστυχώς πολλές φορές δεν εφαρμόζεται. Η συσκευή μπορεί να κλειδώσει με μοτίβο, PIN ή κωδικό, ενώ αρκετές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας προσφέρουν τη δυνατότητα κλειδώματος με τα δακτυλικά αποτυπώματα του χρήστη. 

Πολύτιμα προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει να βρίσκονται στη συσκευή. Αντίθετα, προτείνεται το τακτικό backup των δεδομένων, είτε με την κλασική μέθοδο, είτε με τη χρήση εφαρμογών όπως το Google Drive ή το Dropbox, οπότε δεν θα χρειάζεται να αποθηκεύονται στη συσκευή. 

Κλείδωμα χρειάζονται και πολλές εφαρμογές, λόγω των πληροφοριών που περιέχουν, όπως το Dropbox που προαναφέρθηκε. Στο Google Play διατίθενται αρκετές εφαρμογές ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, π.χ. το «App Locker», που μπορούν να κλειδώσουν τις ευαίσθητες εφαρμογές για messaging, email, κοινωνική δικτύωση, αποθήκευση αρχείων, τραπεζικές συναλλαγές κ.ά. με PIN ή κωδικό. 

Προσοχή στα δικαιώματα των εφαρμογών. Πολλές από αυτές ζητούν πρόσβαση στο δίκτυο ή δυνατότητα να στέλνουν και να λαμβάνουν SMS, οπότε ο χρήστης θα πρέπει να είναι επιφυλακτικός με τα δικαιώματα που τους επιτρέπει να έχουν, ειδικά όταν δεν φαίνεται κάποιος προφανής λόγος να τα ζητούν.   

Προϊόντα και εφαρμογές ασφάλειας είναι πλέον απαραίτητα και για τις συσκευές, λόγω της γρήγορης εξέλιξης που εμφανίζει το malware για Android. Εφαρμογές όπως το ESET Mobile Security για Android βοηθούν το χρήστη με τακτικές και αυτόματες σαρώσεις να διατηρεί ασφαλή τη συσκευή του. 

Το Google προσφέρει αρκετά ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, τα οποία μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα, όπως τη δυνατότητα εντοπισμού της τοποθεσίας της συσκευής σε περίπτωση απώλειας της. Στη σελίδα Android Device Manager της Google ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτή, ενώ, για ακόμη πιο εξειδικευμένη προστασία, υπάρχει και το ESET Mobile Security and Antivirus

Επιπλέον πληροφορίες για τον τομέα της ασφάλειας, αναλύσεις για κυβερνοαπειλές καθώς επίσης και χρήσιμες συμβουλές μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ιστοσελίδας www.welivesecurity.com. 

Ειπαν για μας

 • WORKSOAP

  Worksoap:  Σας ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία, τη φιλική διάθεση και την υπομονή που επιδείξατε στην επεξήγηση των αποριών μας.

  Χαρά μας που σας έχουμε συνοδοιπόρους σε αυτό το εγχείρημα! Μάριος και Βαγγέλης = great team!

  Δείτε το έργο της Worksoap

   

 • ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΚΟΠΑΚΑ

  Σίλια Κόπακα:  Αμεση εξυπηρέτηση, αριστη συμπεριφορά και ιδιαίτερη προσοχή στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης

   Δείτε το έργο των Κεντρων Ξένων Γλωσσών "Κόπακα"

   

 • NEOPOULOS GLASS

  Χριστίνα Κωστέλλου - Νεοπούλου:  Η ζεστή και φιλική συνεργασία που έχουμε, η συνεχόμενη υπενθύμιση για τις εργασίες που πρέπει να γίνονται στην εταιρεία μας, αυτό μας κάνει να εμπιστευόμαστε την enverse .

   Δείτε το έργο της Neopoulos Glass